Prírodné staviteľstvo

V záujme trvalo udržateľných stavebných techník, sme si osvojili prácu s prírodnými materiálmi, ako drevo, slama, hlina a iné. Výsledkom čoho sme uskutočnili niekoľko zaujímavých projektov. Jednalo sa o reštaurovanie starých budov, ako aj výstavbanových domov. Usilujeme sa o zachovanie ľudovej architektúry, jej tradičných prvkov a motívov. Obnovou, alebo zakomponovaním týchto prvkov do novej stavby ,sa snažíme prihliadať na rozumný a harmonický súlad starého s novým.

slamený dom
stavba slameného domu

Ochrana životného prostredia

Máme vypracovanú jasnú stratégiu ochrany životného prostredia, ktorá zahŕňa:

  • Revitalizáciu krajiny - obnova poškodených častí krajiny, revitalizácia a úprava vodných tokov
  • Zvyšovanie ekologickej stability krajiny, ekostabilizačné a protierózne opatrenia v krajine
  • Aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva – monitorovanie a odstraňovanie čiernych skládok
  • Podpora ochrany vodných tokov, prameňov a vodných zdrojov
  • Starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti na lokálnej úrovni
  • Aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho kultúrneho povedomia obyvateľstva

Pre zlepšenie vodných pomerov v krajine budujeme malé nepriepustné a polopriepustné hrádzky, na dne vyschnutých odvodňovacích kanálov, čím veľmi jednoduchým spôsobom dokážeme zadržiavať dažďovú vodu v krajine. Blahodarný prínos, pre okolitú krajinu je okamžite viditeľný, finančne nenáročný a dlhodobo pôsobiaci.

Pri problematike erózie máme vyvinutý vlastný patent protieróznych opatrení, ktorý naďalej vylepšujeme a prispôsobujeme, na konkrétne podmienky nášho chotára. Opäť sa prihliada na technickú a finančnú nenáročnosť, ako aj trvalú udržateľnosť.

kompost, obec Štefanov
náš kompost, obec Štefanov
Došlo k chybe. Táto aplikácia už nemusí reagovať, kým sa nenačíta znova. Reload 🗙